ፍቕሪ

‘’ኣቦ ንወዱ መድኃኔ ዓለም ኪኸውን ከምዝለኣኾ ረኣና ንምስክር እውን ኣሎና ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ’ውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር…ንሕና’ውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚናያን ኣሎና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዚነብር ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ ድማ ኣብኡ ይንበር’’(1ዮሃ.4:14-16)

እምነት ንኣእምሮ ይቕድስ ተስፋ ድማ ንድላይ ወዲ ሰብ ይቕድስ ፍቕሪ ድማ ንስሚዒታትና ይቕድስ። ፍቕሪ መሎኮታዊ ህያብ ኮይኑ ብእግዚኣብሔር ኣብ ሕይወትና ማለት ኣብ ነፍስና ካብ ፍጥረትና ጀሚሩ ዝተሰኹዐ እዩ ። ብፍቕሪ ኣቢልና ንእግዚኣብሔር ልዕሊ ኹሉ ክነፍቅሮን ነቲ ዘይነጽፍ ኃልዮቱን ምንጪ ታሕጓስናን ዝኾነ ህላዌኡ ክንፈልጥ ይሕግዘና: ንዓኡ መጠን ዘፍቀርናዮን ዝፈለጥናዮን በዚ ፍቕሪ ኣቢልና ድማ ንብጻይና ብኣምላኻዊ ፍቕሪ ተደሪኻና ነፍቕሮን ነኽብሮን ከመይ ብፍቕሪ ኣምላኽ ስለዝተፈጥረ። ኣብ ሕይወትና ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ፍቕሪ ብጻይን ንገዛእ ርእሱ ፍሉይ ጸጋ እዩ። ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ ነቒሉ ናብ ኣምላኽ ዝምለስን እዩ; ንዓናን ንኣመንቲ ፍቕሪ ምስ ኣምላኽና ሓድነት ኪህልወና ይገብር; እግዚኣብሔር ዘልዓለማዊ ሓያል፤ ዓቢ፤ ሓቐኛ፤ ጽቡቕ፤ መበቆል ኩሉ ሰናይ ነገር እዩ; እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንሱ(እግዚኣብሔር) ብፍጹም ፍቕሪ ዘፍቕር ኣምላኽ’ዩ ኩለንተናኡ ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ ሓደ እዩ እንተኾነ ብሠለስተ ኣካላት ይግለጽ። ንሱ ኣቦ’ዩ በዚ ናይ ኣቦነት ባህርዩ ንዓና ውሉዱ ክንከውን ፈጠረና ንዘልዓለም ብቕድስና ደቁ ተባሂልና ክንጽዋዕ መሰል ሂቡና; ኣምላኽ ወልድ ተባሂሉ ይጽዋዕ ብምሥጢረ ሥጋዌ ኣቢሉ ንዓና ካብ ኩሉ ኃጢኣት ሓራ ከውጻኣና ቢሉ ሓውናን መድኃኒናን ኮይኑ። መንፈስ ቅዱስ ከም ሣልሳይ ኣካል ኣምላኽ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንሱ ምስ ኣቦን ወልድን ብመሎኮቱ ማዕረ ኮይኑ ንሕና ብመንፈሳዊ መንገዲ ክንዓብን ንዓኡ ክንፈልጥን ይቕድሰና;። ንብጻይና ካብ ኣምላኽ ብዝተዋህበና ፍቕሪ እነፍቅሮ ከማና ብፈጣሪ ዝተፈጥረን ዝተፈቕረን ስለዝኾነ ነቲ ብኽርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተዋህቦ ድሕነትን ኅድገት ኃጢኣትን ስለ እነኽብር እዩ። ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍና ብፍቕሪ ስለዘናድየና ነዚ ፍቕሪ ተረዲእና ድማ ንሕና ከነምልኾን ክንስዕቦን ምርጫ ንገብር። ልብና ኣንቂድና ብዓቢይ ተመስጦን ትጽቢትን ኣብ ጸሎት ፍቕርና ሞሳ ክንመልሰሉ ዘድሊ ተበግሶ ብቕንዕና ንፍጽም።

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቀዳማይን ኣዝዩ መሠረታዊ ትእዛዝ ነቲ ምሁር ሕጊ ኪገልጸሉ እንከሎ ‘’ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ሓይልኻ ብምሉእ ኣእምሮኻ ብምሉእ ልብኻ ብምሉእ ነፍስኻን ኣፍቅሮ’’ ብምባል ይምለሰሉ(ማር.12:30) ። ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘሳለስ ‘’ ፍቕሪ ኣምላኽ ካብ ኩሉ ፍቕርን ሸውሃትን ዝዓቢ ቀዳማይ ናይ ህላዌ ኩነት እዩ… ፍቕሪ ኣምላኽ ንምሉእ ልብና ዝቖጻጸር ሓቐኛ ፍቕሪ ክንነብር ዚገብር ነፍስና ብጸጋ ኣምላኽ ዝመልእ ንኣኣምሮና ዝምግብ ኣብ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር መደባት ዚሰርዓና ንኹሉ ኣነባብራና ዝጠቕምን ዝሃንጽን ኣብዚ ፍቕሪ ጠቢቕና ክንመላለስ ይገብር’’ እናበለ ዕቤት ፍቕሪ ኣምላኽ ይገልጽ። ኣብ ታሪኽ ክርስትና እንተረኣና ሰማዕታት ብፍቕሪ ብጾቶምን ቤተክርስቲያኖምን ኣምላኾምን ዝተቓጸሉ ምንባሮም እዩ። ኣብ ዘመና ንኣምላኽ እንመስሎ ተኣምራት ብምግባር ዘይኮነ ኣብ ፍቕሪ ተመስሪትና ኢና በዚ ኣዕሩኽ ተባሂልና ንጽዋዕ; እቶም ንኣምላኽ ዘየፍቅሩ ግና ተጻይ ኣምላኽ ተባሂሎም ኪጽውዑ ንቡር እዩ። ኣብ ጎዕዞና ንሕና ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንብል እንተደኣ ኮይንና ኣብ ፍቕሪ ተመስሪትና ጥራሕ ኢና።

ፍቕሪ ንኻልእ ክትእርምን፦ከተለዓዕልን፦ ክተማዕብልን፦ ዚደፍኣና መሎኮታዊ ሓይሊ እዩ; ብዘይ ፍቕሪ ጽቡቕ ስራሕ ኪስራሕ ኣይከኣልን እዩ; ፍቕሪ ናብ ልቢ እትኣቱ ምስተን ካልኦት መንፈሳውያን ሓይላት ኣቢላ ኢያ; ብሓቂ ፍቕሪ ጸሓይ ጽድቂ ኢያ… ፍቕሪ ካብ ኩሉ ዝዓበየት መንፈሳዊ ሓይሊ ኮይና ኣብ ልቢ ሰብ ፍሉይ ብርቱዕ ምልክት እትገድፍ እያ።
ፍቕሪ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዝበርተዐ መሳርሒ እዩ; ንፍቕሪ ኣብ ሓደ ሕጊ ወይ መስፈሪ ክተንብራ ኣይከኣልን&ፍቕሪ ነቲ ማእለያ ዘይብሉ ኃጢኣትና ትሽፍኖ ኢያ። መጽሕፍ ምሳሌ ብዛዕባ ፍቕሪ ‘’ ጽልኢ ቘዮቛ የልዕል ፍiሪ ግና ንኹሉ ኣበሳ ትኽውሎ’’ (ምሳሌ10:12) እንክብል ሓዋርያ ጴጥሮስ ድማ ብወገኑ ‘’ ፍቕሪ ብዙሕ ኃጢኣት ትኸድን እያ’ሞ ቅድሚ ኹሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ’’ (1ጴጥ.4:8) ይብል።

ፍቕሪ እቲ ካብ መጻሕፍቲ ዘይትመሃሮ ልቦና ልቢ እያ ተምህረካ; ከምቲ ሕሰም ምልክት ሓደ ጸቢብን ድኻን ልቢ ዝኾነ ከምኡ ከኣ ፍቕሪ ምልክት ሰፊሕ ልቢ እያ። ወዲ ሰብ ነቲ መንፈሳዊ ገዝኡ(ቤቱ) ዝሓንጽ ብትሕትና ዝምስርትን ዚሓንጽን ብትምህርቲ ዘይኮነ ብፍቕሪ እዩ; ብዘይ ፍቕሪ ንኣምላኽ ዜሕጉስ ነገር የልቦን: ፍቕርን ሓድነትን ዘይብሉ እግዚኣብሔር የብሉን። ኣብ ሕይወት ወድ ሰብ ሓንቲ ዓባይ ነገር ጥራይ ኢያ ዘላ ንሳ እታ ምእንቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ኢልካ እንገብሮ ናይ እምነት ስጉምቲ እያ። ናብ ናይ እምነት መዓሙቕ ንኽትኣቱ ናብ ናይ ፍቕሪ ብርሃን ክትጥሕል ኣሎካ። እቲ ጽቡቕ ዝገብር ብርሃን’ዩ ዚፈቱ; እቱ ዘፍቅር ከኣ ብብርሃን እዩ ዝኸይድ። እቲ ንፍቕሪ ዚወልዶ ጽቡቕ ተግባር ኪኽውን ከሎ ንእምነት ፍቅሪ እያ ትወልዳ; ከምኡ ድማ ንፍቕሪ ሕይወት እትህባ እምነት እያ። ኣብ ሕይወት ክርስትና ፍቕሪ ዘይብልና እንተተሰማዓና ምናልባት እምነትና ጎደሎ ስለዝኾነ እዩ። ብዘይካቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልካዮ ፍቕሪ ምንባር ኣብ ጉዕዞ ኣሳልጦ ንኸይህልወና ዝዕንቅጽ ጎደና እዩ። ፍቕሪ ንሰማይ ተብርሆ ንመሬት ብርሃን ኣምላኽ ትጽግዎ፦ ንሰማይ ብሃብታ ንምድርና ከኣ ብታሓጓስ ትመልእ። ፍቕሪ ኣብ ከባቢና ሃዋሁው ውሑስ ኣነባብራ ኪመጽእ ልዑል ተራ ትጻወት። ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝተመልአ ኣማኒ ኩሉ ሰናይን ዓወትን ኪረክብ ይጽልን ምእንቲ ፍቕሪ ኪነግስ ድማ ንኹሉ ንዓይኒ ኣምላኻዊ ሕጊ ርእዩ ንሠናይ ይጽዕት። መንነት ፍቕሪ ኣብቶም ዝፈልጥዋ እተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቕሩ ሃቢርዎም ከም ዝጎዓዝ እዩ። ቅድስና ዝርከብ ኣብ ኣተሓሳስባ ዘይኮነ ኣብ ፍቕሪ እዩ፣ ፍቕሪ ዘሎዎ ሃብታም እዩ። ፍቕሪ ዘይብሉ ሃብታም ግና ድኻ እዩ። ፍቕሪ ብገዛእ ርእሳ ንኻልኦት ሰባት ምስ ኩሉ ክፉእ ኣመላቶም ከምታ ዘሎዉዋ ጌርካ ክትቕበሎም’ያ። ኢየሱስ መምህርና እውን ንዓና ምስ ኩሉ ድኻምነትናን ኃጢኣትናን ተቐቢሉ ብዘይ ገለ ኣድልዎ ኣብ መስቀል ኪሞተልና ድኅነት ኪህበናን ክኢሉ እዩ። ሓዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ’ዚ ‘’ሓደ በጃ ኩሉ ዝሞተ ኩላቶም ከኣ ተኻፈልቲ ሞቱ ከም ዝኾኑ ስለዝተረዳእና እቲ ክርስቶስ ኣባና ዘሎዎ ፍቕሪ የገድደና እዩ’’ (2ቆሮ.5:14) ። ሓቀኛ ፍቕሪ ብረብሓ ኣይግለጽን ወይ ኣይግዛእ እዩ; ኢየሱስ ንዓና ብፍቕሪ ሕይወቱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ብዘይ ሓደ ረብሓ ስለዝኾነ ናይ ገዛእ ርእስና ጠቕሚ ገዲፍና ብፍቕሪ ኣሕዋት ተሳሒብና ክነገልግል ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዝምስጥ ፍቕሪ ንርኣዮ። ካብ ኣምላኽ ዝተማሃርናዮ ፍቕሪ ንመጻኢ ዝህበና ተስፋ ዓስቢ ዘልዓለማዊ ብጽዕና ኮይኑ እዚ ድማ በቲ ካብ መንፈሳዊ ዕቤትን ጸሎትን እምነትን ዝምንጩ እዩ።

ፍቕሪ (2)

ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎ ‘’ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብምሉእ ኣእምሮኻን ኣፍቅሮ እታ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እዚኣ እያ እታ እትመስላ ካልኣይቲ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እትብል እያ’’ ።
(ማቴ.22:37-39);
ፍቕሪ ብጻይ ኣብ ተግባር ክረአ እንከሎ ንገዛኣ ርእሱ መሎኮታዊ ህያብ እዩ; ንብጻይና እነፍቕሮ ምእንቲ ንኣምላኽና ዘሎና ኣኽብሮት ኢልና ኢና ንብጻይካ ምእንቲ ገዛእ ርእስኻ ጥቕሚ ወይ ክብሪ ምፍቃር ሓቀኛ ፍቕሪ ኣይኮነን; ኣምላኽ ኣብ ብጻይና ክንርእዮ ንኽእል ኢና ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንብጻይና ብኣምሳሉን ኣርኣያኡን።
ከምቲ ኣምላኽ ንዓና ድላይ፤ ኣእምሮ፤ ሕይወት፤ ዝህበና እዚ ህያብ እዚ ድማ ብልክዕ ኣብ ብጻይና ተፈጺሙ ስለዝኾነ ብፍቕሪ ፈጣሪ ተለዓዒልና ንሓውና ክንግደሰሉን ክነፍቕሮን ግድን እዩ። ንሕና ነቲ ብኣምላኽ ዝተመደበልና ዘልዓለማዊ ክብሪ ክንወርስ ዝተጸዋዕና ስለዝኾና ነዚ ድማ ብሓባር ምስቲ መዋርስትና ዝኾነ ኢየሱስ መድኃኒና ብሕብረት ኣብ ፍቕሩ እናተመላለስና ከምቲ ኢየሱስ ንዓና ብጾቱ ከም ዝኾና ቆጺሩ ብዘይ ቅድመ ኩነት ዘፍቀረና ንሕና’ውን ንብጻይና ብዘይ ቅድመ ኩነት ወይ ኣድልዎ ኪነፍቅሮ ኣብነት ሂቡና ኣሎ። ኣብ መዓልታዊ ኣነባብራና ብጻይና ካብ ጸጋ እግዚኣብሔር ወጻኢ ኮይኑ ኪንረኽቦ ንኽእል ኢና። ብወገና ንሕና ኣብ መደብ እግዚኣብሔር ንመላለስ እንተደኣኮይንና ነዚ ኣብ መገዲ ጥፍኣት ዘሎን ብርሃን ኣምላኽ ከይርኢ ድማ ናይ እምነት ኣዕይንቱ ዝዓወረ ሓውና ኪንመልሶን ብጸሎትን ብኣብነታዊ ሕይወትን ኪንሕግዞን ካልእ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ ብልሓት ተጠቒምና ብፍቕሪ ኪንከባኸቦ ንኽእል ኢና።

ከም ክርስቲያን ክንፈልጦ ዘሎና ሓቂ ንብጻይካ ምፍቃር ንእግዚኣብሔር ምፍቃር እዩ; ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ መልእኽቱ ከም ዘነጸሮ ‘’ ንሕና ነኅዋትና ነፍቅሮም ስለዝኾና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ከምዝተሳገርና ንፈልጥ ኢና… እቲ ዘየፍቅር ግና ብደዉ ከሎ ዝሞተ እዩ ንኃዉ ዚጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ድማ ናይ ዘልዓለም ሕይወት ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም’’ (1ዮሃ.3:14-15)ይብል ። እዚ ሓሳብ እዚ ዘረድኣና ዝኾነ ሰብ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝምንጩ መሎኮታዊ ፍቕሪ ከየስተማቐረ ካብ ሰብኣዊ ጥበብን ክእለትን ተበጊሱ ንብጻዩ ከፍቅር ኣዝዩ ጽጉም ነገር እዩ። ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ሓቂ ዝያዳ ምእንቲ ከረድኣና እዚ ኣብ ልቢ ኢየሱስ መምህሩ ተጸጊዑ ብፍቕሪ መምህሩ ዝተቓጸለ ዮሃንስ ሓዋርያ በዚ ዝስዕብ ሓሳብ እቲ ሓቀኛ መንነት ናይ ፍቕሪ እንክገልጸና ከምዚ ይብል’’ኣቱም ፍቑራተይ ፍቕሪ ካብ ኣምላኽ ኢያ’ሞ ንሓድሕድና ንፋቐር… ዜፍቕር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ፦ንኣምላኽ’ውን ይፈልጦ እዩ… ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ’ሞ እቲ ዘየፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ’’ (1ዮሃ.4:7-8) ። ሓድሕዳዊ ፍቕሪ ናይ ሕይወትን እምነትን ተመኩሮ ዝለዝኾነ ንብጻይና ክነፍቅሮን እንከሎና ካብ ኃጢኣት ናጻ ከምዝኾና ክንርዳእ የድልየና። ብዙሕ ግዜ ኩለንተናና ንኣምላኽ ክነግዝእ እንተዘይኪኢልና ምስ ኣምላኽናን ብጻይናን ክንጋጮ ንኽእል ኢና። እዚ መሠረታዊ ጸገም ምእንቲ ከይክሰት ግና ኣብ ክርስቲያናዊ ጉዕዞና ንኣምላኽና ብዝበለጸ ክንርድኦን ክነፍቅሮን ብግብሪ ክንሰርሕ ከድልየና እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ እንተዘይነቢርና ዕላማ ናብዚ ምድሪ ምምጻእናን ዘንጊዕና ኣሎና ማለት እዩ። ፍቕሪ ነቲ ዘይረአ ኣምላኽ ኣብ ፍጡራቱ ብግልጺ ክረአን ኪሰርሕን ትገብሮ። ቅዱስ መጽሓፍና ብግልጺ ነዚ ኣምር እዚ እንክምስክሮ’’ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን ንሓድሕድና እንተተፋቐርና ኣምላኽ ኣባና ይነብር ፍቕሩ እውን ኣባና ትፍጸም’’ (1ዮሃ.4:12) ።

እቲ ብኽብሪ ካብ መሎኮታዊ ባህርዩ ከካፍለና ቢሉ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ነቲ ኩለንተናኡ ኪንርእዮ ብቐሊል መገዲ ኣብ ተፈጥሮ ገሊጽዎ ይርከብ ኣሎ። ነዚ ብርሃን እዚ ክትርእን ክትርዳእን ምኽኣል ድማ ሓቀኛ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብጻይን ክህልወካ የኽእለካ። ካብዚ ሓቂ እዚ ወጻኢ ምስ እትህሉ ግና ናይ ዘይሓቀኛን ሰብኣዊ ፍልስፍና ዘሰነዮ ፍቕሪ ክተፍቅር ምንባር እዩ። ዮሃንስ ሓዋርያ ደጊሙ ነዚ ዝስዕብ ይመኽረና’’ ነቲ ዝረኣዮ ኃ’ ዘየፍቀሮስ፦ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ኬፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ’ሞ፦ ንኃ’ እናጸልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዚብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ’’ (1ዮሃ.4:20) ። እምበኣር ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ደቂ እግዚኣብሔርን ከም ደቂ ቅድስቲ ቤተክርስቲያንን መጠን ዕዉት ክርስትና ንነብር ኣሎና ክንብል እንተደኣ ኮይንና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እናተመላለና ሓቅታት ናይ ወንጌል ክርስቶስ ኣብ ግብሪ ክነውዕል የድሊ። መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ብግሉጽ ኣገባብ ዘምሃረና ሓቂ ኩሉ& ምእንቲ ካልኦት ኢልና እንገብሮ መሥዋዕቲ ንኣኡ ከምዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ንሱ ኣብቲ መወዳእታ ፍርዲ ዝሃቦ ቃል እንተረኣና’’ እቲ ንጉሥ ከኣ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩሞ ንኣይ ከም ዝገበርኩሞ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ ኢሉ ኪምልሰሎም እዩ’’ (ማቴ.25:40) ዝብል እዩ። ኢየሱስ መድሓኒና ኣብ ሕይወትና ዝግድሶ ነገር ነቲ ኣብ ካልኦት ፍጡራት ዘሎና ተገዳስነትን ክርስቲያናዊ ኣረኣእያናን እዩ።
ቅዱስ ዮሃንስ ኤውደስ ዝበሃል ጸሓፊ ‘’ ንብጻይካ ብኣምላኽ ጠምቶ ኣብ ኣምላኽ ድማ ንብጻይካ፦ ብጻይካ ክሳዕ ክንደይ ዝኣክል ፍቕርን ጽባቐን ናይ ኣምላኽ ከምዘሎዎ ድማ ክትርኢ ኢኻ… ንዓኡ ጠምቶ እሞ ሕይወት ካብ ኣምላኽ ከም ዝተኻፈለ ክትፈልጦ ኢኻ… ተፈጢሩ ናብ ፈጣሪኡ ከም ዝምለስ ብምሕረትን ፍትሕን ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ነቲ ኣምላኽ ዘሰናደወሉ ዘልዓለማዊ ክብሪ ድማ ከምዝጎናጸፍ ኣይትጠራጠር’’ ይብል። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተቐስናዮ ሓሳብ ነቶም ኣብ ምእላይ ሕሙማትን ጽጉማትን ዝተዋፍፈሩ ዓቢ ምጽንናዕ እዩ። ብተወሳኺ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓቐኛ ናይ ክርስቶሳዊ ፍቕሪ ተመኩሮ ነቶም ብውፉይ ሕይወትን ሓዋርያዊ ተልእኮ ዝነብሩን ዓስቢ ዘሎዎ ቅዱስ ዕላማ ሒዞም ከምዘሎ’ ምዃኖም ዘረጋግጽ እዩ። ናይ ክርስቶስ ተልእኮ ኣብዚ ምድሪ ዝነበረ ነቶም ብሰብ ዝተረስዑን ዝተገድፉን ኩሎም ኣምላኻውን ሰብኣውን ክብሪ ብምሃብ ብማዕረ ንቕድስና ከምዝተጸውዑ ፍሉይ ፍቕሪ ብምርኣይ ኣስተምሂሩና እዩ።

ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣዝዩ መሳጥን ኩሉ ኪፈልጦን ዝግብኦ ፍቕሪ ብጻይ ድሕሪ ምስትንታን ‘’ ብሓቂ ትሑታት ከምኡ’ውን ለዋሃት ኩኑ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተጸዋወርኩም ከኣ ዕጉሳት ኩኑ’’ (ኤፌ.4:2-3) ብምባል ኩሉ ብእምነትን ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣብ ሕይወትና እንፍጽሞም ክርስቲያናዊ ተግባራት ኣብ መወዳእታኡ ናብ ክርስቶስ ከምዘብጽሓና ተኣማሚሙ ‘’ ብፍቕሪ እናተዛረብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ… ብክርስቶስ እቲ ዘሎ ኩሉ ሰብነት ብኹሉ እቲ ዝተዋህቦ መላገቢ ተተኃኂዙን ተኣሳሲሩን ነፍሲ ወከፍ ድማ ነናቱ ዕዮ እናገበረ ብፍቕሪ ይዓብን ይሕነጽን ኣሎ’’ (ኤፌ.4:15-16) ይብል።

ፍቕሪ ክርስቶስ እቲ ቅድሚ ኹሉ ዚረአን ንወዲ-ሰብ ዚጽውዖን ኪኸውን እንከሎ: ፍቕሪ ሰብ እቲ ኣቤት እንበለ ግቡእ መልሰ-ፍቕሪ ዘሎዎ እዩ። ደቂ ሰብ ናብ እግዚኣብሔር ንኽውፈዩን ነሕዋቶም ከገልግሉን ኃይሊ ዝረኽቡ ካብዚ ማእከል ዝኾነ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። እዚ ሓቂ እዙይ ኣብp ገዛእ ሕይወታ ንወዳ ዘወፈየት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኢና ተተግቢሩ ንረኽቦ። ቤተክርስቲያን ከኣ እቲ ዝለዓለ ውፉይ ሕይወት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከምዝኾነት ናይ ፍቕሪ ኣብነት ከምእትህበናን ትኣምን። ፍቕሪ ኢየሱስ ሰላምናን ህድኣትናን ምዃኑ ዝያዳ እነስተማቕረሉ ቦታ እቲ ሥጋን ደሙን ጸይሩ ዘሎ ቤተክርስቲያን እዩ። ብመሠረት ዕላማና ሃብትና ርስትና ሰላምና ፍቕርና ኢየሱስ ስለዝኾነ ኣእምሮና ንምቕሳንን ተሓጊስና ንምስዓቡን ኣዚና ክንቀርቦን ክንላለዮን ግቡእ እዩ። ንዓኡ በቲ ዝደለዮ እንተሰዓብናዮ ኢና ድማ ንኻልኦት ክነፍቅሮምን ክንጽልየሎምን እንርከብ። እምበኣርከስ ኣምላኽ ንዓና ንፍጡራቱ ኸምዚ ጌሩ ካብ ኣፍቀረና ኣብቲ ተጸዊዕናሉ ዘሎና ዕላማ ፍቕሩ ተቐኒትናን ኣስተማቒርናን ልብና ንምሕረትን ንጸጋታት ኣምላኽን ንኽፈቶ; ናብ ኣምላኽ ምስ ተጸጋዓና ኩሉ ፍጹም ዘበለ ክወሃበና ኢዩ። ጎይታ ኢየሱስ መገድን ሓቅን ሕይወትን’ዩ ንኹሉ ጸገማትን ሕልኽላኻትን ሰጊርና ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ንኹሉ ከም ብጻይና ክንመርጾ ጊዚኡ ዝጠልቦ ክርስትያናዊ ጸዋዕታ እዩ። ምንጪ ናይ ኩሉ ሓቀኛ ሰላምን ፍቕርን ብርእሱ እግዚኣብሔር’ዩ ምኽንያቱ ኣምላኽና መበቆል ሓቀኛ ፍቕሪ ስለዝኾነ።

ABBA YONAS YOHANES
ROME 2014

0 Comments

Add a Comment